Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1.Кметски екип и кметове на населени места

-кметски екип и кметове на населени места 2011 година;

-кметски екип и кметове на населени места 2015 г.-12.1.;

-кметски екип и кметове на населени места 2015 г. -12.2.

2.Общински съветници

-общински съветници 2011 г.;

-общински съветници 2015 г.-12.1.;

-общински съветници 2015 г.-12.2.

3.Общинска администрация