Местни данъци и такса за битови отпадъци

Наредба за местните данъци.

Срокове за плащане на данъчни задължения

Цени на услуги МДТ

Заповед за определяне на границите на районите по чл.62 от ЗМДТ

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Образци на документи:

Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък на недвижимите имоти

Декларация по чл.17 от ЗМДТ - недвижими имоти

Декларация по чл.32 от ЗМДТ - наследства

Декларация по чл.49 от ЗМДТ - придобиване на имущество

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Искане за издаване на документи

Искане за прихващане или възстановяване

Молба за данъчна оценка

Молба-декларация за такса смет според количеството

Уведомление за продадени, унищожени и откраднати превозни средства

Молба - Декларация за освобождаване от Такса Смет.doc

 

 

За въпроси и информация: тел. 05341 2398 вътр.223