Регионална инспекция гр.Шумен - Решение

Регионална инспекция гр.Шумен - Решение.pdf

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ХИТРИНО 2007-2013 Г.

 

                                                 ДЕКЕМВРИ  2011 Г.

 

 

                                                             СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ. ...........................................................................3

ВЪВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................5

МЕТОДИКА ..............................................................................................................................................7

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА.............................10

ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И

СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА .................................................................................................23

ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПЛАНА С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ...........................................................................................................................................28

ІV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО

ПРИОРИТЕТИ...........................................................................................................................................31

V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПР НА БАЗА ИНДИКАТОРИ ЗА

МОНИТОРИНГ .........................................................................................................................................36

VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И

МОНИТОРИНГА НА ОПР ......................................................................................................................38

VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР ЗА ПЕРИОДА 

СЛЕД 2013 г…………………….……..................………………………………………………..….42

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ..................................................................................................43

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта

АДИРПРСИР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на

Североизточен район 2010-2013

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДМА – дълготрайни материални активи

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕО – екологична оценка

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ЗТ – защитени територии

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от

Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МО – Междинна оценка

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МСП – малки и средни предприятия

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност

НПО – неправителствени организации

НПРР – Национален план за регионално развитие

НСИ – Национален статистически институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана

от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”

ОП – Оперативна/и програма/и

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

ОСР – Областна стратегия за равитие

ОСП – Обща селскостопанска политика

ОПР – Общински планове за развитие

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската

икономика”

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ – основно училище

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води

ПЧИ – преки чужди инвестиции

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите

РСЗ – Регионална служба по заетостта

СИФ – Социално-инвестиционен фонд

СОУ – средно общообразователно училище

СИР – Североизточен район

ТБО – твърди битови отпадъци

ТИЦ – туристически информационен център

ТСБ – Териториално статистическо бюро

ЦДГ – целодневна детска градина

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Междинната оценка (МО)  представя резултатите на Общинския план за развитие (ОПР) на община Хитрино 2007-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36,ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).

Oбщинският план за развитие на община Хитрино за периода 2007 – 2013 г. е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

Планът е приет от Общински съвет – Хитрино с Решение № 38 по Протокол № 5 от 22.07.2005 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 4 от ЗРР и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. Актуализиран е с Решение №58 по Протокол № 8, т. 2 от 24.11.2006 г. и Решение № 76 по протокол № 8 от 16.12.2008 г. на Общински съвет - Хитрино, на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.

Целта на настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от въздействието на Общинския план за развитие на община Хитрино през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели, актуализиране на документа за периода до 2013 г.

За постигането на тази цел са взети предвид:

• Актуален преглед на изпълнението на плана, съответствие и приложимост на заложените цели и приоритети;

• Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на ОПР, като пряко следствие на социално-икономическата обстановка в национален и европейски мащаб.

Основните начала, използвани при междинната оценка са критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.

 

Анализите на текущото състояние сочат, че община Хитрино се нуждае от допълнителни стимули в ускоряване на социално-икономическото си развитие. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на ОПР.

В тази връзка, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г. следва да бъде подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и протичането на демографските процеси, агресивна по отношение на необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.

Визията за социално-икономическо развитие на община Хитрино продължава да бъде актуална, тъй като отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на СИР и визията на ОСР – Шумен. Заложените приоритети, специфични цели и мерки в ОПР също са съгласувани и в унисон с регионалните, национални и европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят.

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Хитрино 2007-2013 г. показа, че е постигнат напредък в изпълнението на ОПР за първите четири години от прилагането на документа. Основният аргумнт за подобно заключение е, че за периода 2005-2010 г. в Хитрино са изпълнени успешно и приключени 45 общински проекта на обща стойност 7 118 873,88. В процес на изпълнение са още 4 на обща стойност –  14 837 344,54 лева.

Адаптацията на българските общини в условията на пълноценно членство на българия в ЕС се изразява за този период предимно в привличане на европейско финансиране за постигането на устойчив растеж и социално-икономическо развитие, съответно на очакванията на местната общност. В този смисъл анализът на действията на органите на местната власт сочи сериозни амбиции в ОПР и добра успеваемост в конкретните действия по привличането на нетрадиционен ресурс. Аргументите на подобни съждения са изложени по-долу.

 

 

МЕТОДИКА

При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.

 

І. ЕТАПИ НА МО – Тази оценка за развитие на община Хитрино премина последователно през следните етапи:

ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи – Общински план за развитие (ОПР) на община Хитрино 2007-2013 г., Областнатa стратегия за развитие на област Шумен 2005-2015 г., Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Североизточен район 2010-2013 г. Беше събрана базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска администрация – Хитрино, ТСБ – Шумен, ДБТ - Шумен, ОСЗ – Хитрино,  ИСУН и др. За целите на проучването бяха използвани справки, информация в Интернет, консултации с Община Хитрино и анкетни проучвания сред населението на териториалната общност.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и оценка на промените в социално икономическото развитие на общината, изпълнението на целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за подобряване на работата по изпълнение на ОПР и актуализиране на документа за периода, оставащ до края на неговото действие (2013 г.).

СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителния етап, свързан със съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска администрация – Хитрино. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка.

Междинната оценка обхваща времевия период 2007 - 2010 г., в някои случаи и периода до май-юни 2011г., като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. При подготовка на междинната оценка беше събрана информация, която характеризира качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. По време на междинната оценка не бяха срещнати трудности в процеса на работа, като Община Хитрино оказа пълна подкрепа за осигуряване на необходимата информация и документи, касаещи предмета на оценката.

 

ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:

Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;

Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници;

Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;

Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;

Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;

Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението се правят изводи и препоръки;

Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР;

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото действие;

Индексен метод – изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР към неговото равнище в минал период или време, прието за база;

Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.

 

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Основният методически подход в изготвянето на МО е съчетание от външна експертна оценка и консултиране с администрацията и анкетни проучвания. За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация:

1. Общински план за развитие на община Хитрино 2007-2013 г.;

2. Областна стратегия за развитие на област Шумен  2005-2015 г.;

3. Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Североизточен район 2010-2013 г.;

4. Официални данни от ТСБ - Шумен, ДБТ – Шумен и ОСЗ – Хитрино;

5. Справки, доклади и отчети на Община Хитрино;

6. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;

7. Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г;

8. Интернет страници и портали: Община Хитрино, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.

9. Годишни справки и доклади за изпълнение на ОПР на община Хитрино;

10. Секторни стратегии и програми;

11. Стратегически документи от по-високите нива – Стратегия „Европа 2020” с националните цели по нея, Пети доклад за икономическото, социално и териториално сближаване: бъдеще на политиката на сближаване.

В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на стратегията и капацитет за координация.

Целите на тази оценка са да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Фокусирана е върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на Община Хитрино с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и на реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2007 г.

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

 

І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

Община Хитрино се намира в североизточната част на Лудогорието и на север от областния град Шумен. Това определя важното й стратегическо разположение. Тя е еднакво отдалечена от р. Дунав и Черно море, намира се на главен път Силистра-Шумен /I -7/, близко е до областния център /20 км/, а общинският център е железопътна гара на главната жп линия Варна - Русе.

На север граничи с община Венец, на изток с общините Нови пазар и Каспичан, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил.

В посочените граници заема площ от 288 кв. км, което е 8,2 % от площта на област Шумен. Преобладаващият релеф е равнинно хълмист и платовиден. Надморската височина е между  100 и  300 м.

Съгласно наредбата за критериите за определяне на териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие Общината се дефинира като изостанал селски район. Съставни части на общината са 21 населени места - 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко. Общината принадлежи към Североизточния район на България (СИР, NUTS 2).

 

Таблица 1: Сравнителни  данни за община Хитрино

Район, област,

община 

Територия

кв. км

 

Население

брой

31.12.2010 г. 

Гъстота на населението

за 2010г.(души накв.км.)

Коефициент на безработица

за 2010 г.

 

РБългария

111 001,9

7 504 868

67.6

9,24

СИР

14 487,4

982 559

67,8

14.5

Област Шумен

337917

180 528

57,0

13,83

Община Хитрино

288

6 631

22,0

22,39

Източници: Национален статистически институт и Дирекция” Регионална служба по заетостта” – Варна

 

Хитрино е най–малката община по територия в област Шумен и Североизточния район. Гъстотата на населението й (22 души на кв. км) е по-ниска от средните равнища за страната (67,6) и за Североизточния район (67,8).

Безработицата в община Хитрино е сравнително висока – 22,39 на сто. По коефициент на безработица през 2010 г. (22,39 %) общината е с показатели с 13,15 на сто пункта по-високи от средните за страната и със 7,89 % пункта по-високи от средните за Североизточен район – 14,5 %. Спрямо съседните общини по този показател Хитрино се нарежда на четвърто място след община Никола Козлево – 54,28, община Каолиново – 46,60, община Венец – 34,46 .

Общата площ на община Хитрино (288 кв. км), съставлява едва 0,85 % от територията на област Шумен и около 0.26 % от територията на Североизточния район.

Земеделските територии заемат общо 184 406 дка (64 % от площта на общината). Поливни площи няма, както и функционираща хидромелиоративна система. Горските територии заемат 30 140,493 дка. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 12 145,277 дка площ (4,22% от територията на общината). Водните площи са 178,774 дка и имат относителен дял 15%. Община Хитрино е бедна на полезни изкопаеми.

 

Таблица 2: Население в община Хитрино 2005 - 2011 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

8 040

7 833

7 555

7 404

7 295

 7 156

6 631

Източник: Национален статистически институт 

 

Населението на община Хитрино по официални статистически данни към 01.02.2011 г. е 6 631 души, което е около 3,67% /180 528/ от населението на област Шумен и под 1% от населението на СИР. Средната гъстота на населението на общината е 22,0 души на кв. км, което е повече от средната гъстота за СИР (67.8) и за страната (67.6).

Таблица 3: Население в община Хитрино под, във и над трудоспособна възраст и пол 2005-2011 г.

Години 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Под трудоспособна възраст  

1370

1266

1201

1148

1093

1072

988

В трудоспособна възраст 

4674

4641

4408

4317

4292

4180

3782

Над трудоспособна възраст 

2023

1926

1946

1939

1910

1904

1861

Общо 

8040

7833

7555

7404

7295

7156

6631

Мъже  

4064

3969

3837

3783

3727

3642

3365

Жени 

3976

3864

3718

3621

3568

3514

3266

Източник: Национален статистически институт

 

Динамиката на населението в община Хитрино през последните години показва тенденция на намаление (с около 17%) или със 1409 души през 2011 г. спрямо 2005 г. Съотношението на населението по признака пол през анализирания период се запазва относително постоянно и е почти 50:50. Данните от последното преброяване сочат, че мъжете в община Хитрино са само с 99 повече от жените. Към 01.02.2011 г. под трудоспособна възраст е 14,90% от населението на община Хитрино. Възрастните хора над трудоспособна възраст са 1861 души или 28,1% от населението. Около 57 % е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.

           Като цяло младите хора под трудоспособна възраст в общината намаляват през анализирания период с 382 души през 2011 г. спрямо 2005 г. Хората в трудоспособна възраст също намаляват с 892 души, спада и броят на възрастните лица с 163. Тези тревожни тенденции са присъщи за голяма част от българските общини и сочат, че социално-икономическия статус е под очакванията на населението. (Виж Таблица 3).

От населението в трудоспособна възраст икономически активни са 3152 души или 47,53%, останалите са учащи, пенсионери и домакини. От икономически активните лица, заети са 2425 души, останалите са безработни, които търсят активно работа.

Фиг. 2: Население по пол и възраст в община Хитрино към 01.02.2011 г.

 

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ от Преброяване 2011 г. в общинския център – с. Хитрино живеят 774 души, а в останалите двадесет села на общината –  общо 5857 души.

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 50,39% от населението на община Хитрино (3136 души) са семейни – женени/омъжени, около 3,61% са разведени, близо 13,14% са със статут на вдовец или вдовица. (Виж Фиг. 3).

Фиг. 3: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение в община Хитрино към 01.02.2011 г.

Източник: Национален статистически институт

Несемейните са 32,85% от населението, като се спадне групата на децата и младежите до 19 години, делът на несемейните хора в община Хитрино е 27,52% от общото население. Резултатите от Пребряване 2011 г. сочат, че 14,98% от несемейните хора живеят в съжителство без брак, като обхващат всяка възрастова група с изключение на лицата под 15 години.

 

Таблица 4: Население на 7 и повече години в община Хитрино по образование към 01.02.2011г.

Местоживеене

 

Общо

Висше

 

Средно

 

Основно

 

Начално

 

Незавършено

начално

 

Никога не

посещавали

училище

Дете

 

Общо

5913

163

1458

2741

1160

324

57

10

В селата

5913

163

1458

2741

1160

324

57

10

Източник: Национален статистически институт

 

Данните в Таблица 4 сочат, че към 01.02.2011 г. 71% от населението на община Хитрино е със средно и основно образование. С начално образование са 19,62%, а 57 души никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 163 или 2,76% от населението. Ниският образователен ценз на населението е предпоставка за развитие на икономически дейности и услуги за ниско и средно квалифициран труд.

 

Таблица 5: Естествен прираст на населението на община Хитрино 2005-2010 г.

Година

 

Живородени

Умрели

Естествен прираст

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

2005

49

30

19

132

71

61

-83

-41

-42

2006

42

22

20

138

70

68

-96

-48

-48

2007

68

34

34

135

68

67

-67

-34

-33

2008

49

27

22

147

81

66

-98

-54

-44

2009

57

28

29

109

55

54

-52

-27

-25

2010

49

20

29

131

75

56

-82

-55

-27

Източник: Национален статистически институт

 

Естественият прираст на населението на община Хитрино за периода 2005 - 2010 г. е отрицателен, като бележи обща тенденция на намаляване за изследвания период. Броят на живородените в община Хитрино е еднакъв  през 2010 спрямо 2005 г.

 

 Таблица 6: Заселени, изселени и механичен прираст 2005-2010 г.

 

Година

 

заселени

изселени

Механичен прираст

 

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

2005

121

52

69

136

61

75

-15

-9

-6

2006

53

25

28

110

44

66

-57

-19

-38

2007

102

48

54

155

75

80

-53

-27

-26

2008

80

38

42

148

66

82

-68

-28

-40

2009

168

76

92

191

90

101

-23

-14

-9

2010

133

68

65

210

104

106

-77

-36

-41

Източник: Национален статистически институт

 

Механичният прираст в община Хитрино през анализирания период е отрицателен, и  бележи тенденция на увеличение. През 2005 г. е минус 15, а през 2010 г. – минус 77 души. Броят на заселените лица в общината през 2010 г. е 133, а на изселените 210 души.

 

Таблица 7: Население по постоянен адрес в община Хитрино 2005 - 2010 г.

Населено място

Население

2005

2006

2007

2008

2009

2010

с.Байково

 460

457

454

455

464

463

с.Близнаци

 373

369

364

367

362

359

с.Висока поляна

 651

653

661

654

670

674

с.Върбак

 374

357

357

353

353

360

с.Длъжко

 390

417

414

416

431

428

с.Добри Войников

 369

364

374

384

388

385

с.Единаковци

 358

372

373

399

422

426

с.Живково

 1011

999

1006

1010

1000

998

с.Звегор

 569

575

568

570

571

571

с.Иглика

 348

344

346

356

356

354

с.Калино

 274

289

304

301

297

299

с.Каменяк

 596

595

583

583

577

575

с.Развигорово

 417

412

422

419

411

415

с.Сливак

 363

368

378

379

377

381

с.Становец

 11

10

10

10

11

11

с.Студеница

820

823

836

834

828

826

с.Тервел

 616

600

602

603

592

593

с.Тимарево

 1677

1700

1704

1686

1689

1703

с.Трем

 856

855

848

840

873

890

с.Хитрино

 1324

1292

1262

1243

1230

1259

с.Черна

 538

540

535

526

529

529

Общо

 12 395

12 391

12 401

12 388

12 431

12 499

Източник: Национална база данни „Население”

 

Населението на община Хитрино по постоянен адрес бележи тенденция на леко нарастване от 12 395 души през 2005 г. на 12 499 души през 2010 г.

 

Таблица 8: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Хитрино (2005-2010)

Година

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Брой регистрирани лица

980

905

813

487

639

727

в т.ч. жени

570

516

515

319

348

427

% безработица

31,10

28,71

25,79

16,14

20,20

22,35

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

 

Безработицата в община Хитрино е сравнително висока., като видно от предложената статистика бележи своеобразни върхове и спадове, но те не дават основание да се направи извод по различен от горния. Данните сочат намаление за периода 2005 г. - 2008 г. от 31,10% на 16,14%. След което започва да нараства и през 2010 г. е 20,35%, а за второто тримесечие на 2011 г. достига 33,72%, при средна за страната 9.52%. (Виж Таблица 8)

Броят на регистрираните безработни в община Хитрино през 2008 г. спрямо 2005 г. е със 493 души по-малко, а през 2010 г. нараства до 240 лица. Относителният дял на жените в регистрираните безработни лица е сравнително висок – 58,16% през 2005 г. и 58,73% през 2010 г. Най-голям относителен дял (около 26,82%) имат безработните във възрастовата група над 55 години. Около 31,08% от безработните са хора между 30 и 45 годишна възраст. (Виж Таблица 9)

Таблица 9: Безработица в община Хитрино по възрастови групи за 2005-2010 г.

Възрастови групи

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

- до 19 г.

33

29

22

5

8

16

- от 20 до 24 г.

69

64

42

16

34

31

- от 25 до 29 г.

96

69

53

25

57

46

- от 30 до 34 г.

126

105

89

38

53

70

- от 35 до 39 г.

110

103

84

50

66

79

- от 40 до 44 г.

135

128

110

58

72

77

- от 45 до 49 г.

130

118

118

75

89

108

- от 50 до 54 г.

148

143

133

71

96

105

- над 55 г.

133

146

163

149

164

195

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

 

Най-голям е броят на безработните със начално и по-ниско образование – 51,86 % от всички регистрирани в бюрото по труда през 2010 г. Следват ги лицата с основно, средно и висше образование – 48,14%. (Таблица 10)

Таблица 10: Безработица в община Хитрино по образование за 2005-2010 г.

Образование

2005

2006

2007

2008

2009

2010

С висше образование

12

9

7

5

3

5

Със средно образование

146

136

118

79

104

103

С основно образование

718

95

584

243

239

242

С начално и по-ниско

образование

104

661

104

160

293

377

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Варна

 

От 2005 г. до 30.11.2011 г. в ДБТ - Шумен са обявени общо 969 свободни работни места за община Хитрино. Най-много, съответно през 2009 г. – 289 и през 2011 г. – 191 свободни места. За периода 2005 г. – 2011 г., 906  безработни лица от община Хитрино са били включени в програми и мерки за заетост и обучение.

Развитието на общинската икономика в Хитрино е благоприятно повлияно от близостта на административния център – Шумен, достъп до комуникации и качествени човешки ресурси, образователни институции и отличната транспортна обезпеченост.

Икономическото развитие на община Хитрино през последните години се характеризира с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след Световната финансова и икономическа криза за 2009 г.

Броят на предприятията в община Хитрино за периода 2005-2009 г. нараства общо с 21. По официални статистически данни броят на предприятията през 2009 г. е 125. Предприятията в сектор „Селско, ловно и горско стопанство” нарастват до 15 броя. Фирмите в секторите „Преработваща промишленост” се запазват почти през целия период. „Здравеопазване и социални дейности” се увеличава с 2., а в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” се вижда спад с 10. Увеличение с 14 бележат предприятията в секторите „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинствато”.  Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и услугите – 48,8 % от всички предприятия на територията на община Хитрино. (Виж Таблица 11).

 

Таблица 11: Предприятия (без финансовите) в община Хитрино по икономически дейности и приходи от обичайна дейност /брой/

Икономически дейности

 

 

2005г.

2006г.

2007

2008

2009

предприятия

Прих. от обичайна дейност

предприятия

Прих. от обичайна дейност

предприятия

Прих. от обичайна дейност

предприятия

Прих. от обичайна дейност

предприятия

Прих. от обичайна дейност

О Б Щ О

104

8722

91

9444

109

17825

109

24183

125

18585

Селско, ловно, горско и рибно стопанство

21

4328

23

4502

26

8566

24

13285

36

11101

Преработваща промишленост

12

2446

10

2747

13

3038

11

5521

11

2925

Търговия,ремонт и техн.обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството

47

1309

38

1412

41

5543

51

4826

61

4232

Хотели и ресторанти

13

139

7

117

10

127

9

141

4

73

Транспорт,складиране и съобщения

4

66

5

-

5

75

-

-

3

27

Операции с недв.имоти, наемод.дейност и бизнес услуги

4

-

2

-

4

-

3

223

3

13

Строителство

-

-

1

-

3

318

-

-

-

-

Здравеопазване и социални дейности

3

 

3

45

5

86

4

94

5

155

Други дейности, обслужващи обществото и личността

-

-

2

-

2

-

2

--

-

-

Източник:Териториално статистическо бюро – Шумен

 

Финансовите показатели на предприятията са резултат от влошената икономическа среда в Европа, страната и региона.

Приходите от обичайната дейност на предприятията в общината се увеличават с 15 461 лева за периода 2005 г. – 2008 г. и намаляват с 5598 през 2009 г. Най-големи загуби генерира секторът на преработващата промишленост (спад в приходите от 2 925 лева през 2009 спрямо 2008 г.), следван от Селско, ловно, горско и рибно стопанство (спад с 2 184 лева за същия анализиран период). Почти непроменен остава сектор „Търговия,ремонт и техн.обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството» (Виж Таблица 11).

 

Таблица 12: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община Хитрино за периода 2005 – 2009 година /брой/       

Години

 

 

Предприятия

общо

 

Групи предприятия според броя на заетите лица

1-9 микро

 

10-49 малки

 

50 - 249 средни

 

250 и повече

Големи

 

2005

104

92

12

-

-

2006

91

79

12

-

-

2007

109

95

14

-

-

2008

109

96

13

-

-

2009

125

114

11

-

-

Източник:Териториално статистическо бюро – Шумен

Преобладаваща част от предприятията в община Хитрино – 95% са микро с до 9 заети лица. Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека. В общината липсват средни и големи предприятия. (Виж Таблица 12)

Таблица 13: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Хитрино

за периода 2005 – 2009г. по отраслови сектори /среден годишен брой/

Икономически дейности

 

 

2005г.

2006г.

2007

2008

2009

Среден спис.бр.

Средна год. раб. заплата левове

Среден спис. бр.

Средна год. раб. заплата левове

Среден спис. бр.

Средна год. раб. заплата

левове

Среден спис. бр.

Средна год. раб. заплата левове

Среден спис. бр.

Средна год. раб. заплата левове

О Б Щ О

937

2870

859

2983

790

3482

809

4460

629

5434

Селско, ловно, горско и рибно стопанство

171

2915

147

3425

161

3523

170

4504

161

5155

Преработваща промишленост

118

2172

131

2415

142

2777

185

3221

135

3814

Търговия,ремонт и техн.обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството

46

2114

35

2539

58

2644

39

3588

46

3607

Хотели и ресторанти

-

-

4

2104

6

1887

6

2724

-

-

Транспорт,складиране и съобщения

121

3231

36

3679

43

4609

74

7060

80

8697

Операции с недв.имоти, наемод.дейност и бизнес услуги

24

3231

7

5020

-

-

6

4403

-

-

Строителство

-

-

-

-

8

2237

-

-

-

-

Здравеопазване и социални дейности

6

2564

7

2968

8

2803

10

3385

9

3901

Други дейности, обслужващи обществото и личността

-

-

-

-

-

-

13

2196

14

2625

Източник:Териториално статистическо бюро – Шумен

Икономическата криза се отразява и на средния годишен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в община Хитрино. За периода 2005-2007 г. броят на наетите лица намалява с 147, като през 2008 година се наблюдава увеличение с 19 лица и през 2009 г. спад с 180 лица. Единствено наетите в сектор „Здравеопазване и социални дейности” бележат постоянен ръст през целия период. Слабо увеличение се забелязва и в броя на наетите в сектор „Преработваща промишленост” от 118 през 2005 година на 135 през 2009 година.

Средната годишна работна заплата в община Хитрино нараства през последните години - от 2870 лева през 2005 г. на 5434 лева през 2009 г. Тенденцията на повишаване е постоянна. Нивото на средната годишна работна заплата в Хитрино е с 1862 лева по-ниско от средната заплата за страната през 2009 г. - 7296 лева.

 

Таблица 14: Училища и детски градини в община Хитрино по учебни години /брой/

Година

ЦДГ

Училища

2005

11

6

2006

8

6

2007

7

5

2008

7

4

2009

5

4

2010

5

3

Източник: Общинска администрация - Хитрино

 

Училищната структура и мрежа в община Хитрино е съобразена с действащите законови и подзаконови документи с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. През учебната 2010-2011 г., училищната мрежа се състои от  2 основни училища в с. Живково и с. Развигорово, едно СОУ в общинския център - Хитрино.

В община функционират пет детски градини като в селата Каменяк и Тимарево са филиали към ЦДГ – с. Хитрино. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в подготвителни групи. Броят на детските градини през 2010 спрямо 2005 г. е намалял с 6, взависимост от броя на децата от 204 през 2005 г. до 168 през 2010 г.

 

Таблица 15: Брой деца в детски градини и училища в община Хитрино за периода 2005 - 2010 г.

Години

общо

Деца в ЦДГ

Общо образование

2005

829

204

625

2006

760

190

570

2007

679

173

506

2008

625

172

453

2009

588

158

430

2010

543

168

375

Източник:Общинска администрацияХитрино

 

Учениците в община Хитрино намаляват от 625 през учебната 2005/2006 г. на 375 през 2010/2011 г.

На територията на Общината са утвърдени 5 лекарски и 5 стоматологични практики, които намаляват поради броя на осигурените лица на територията на общината. В тези лекарски практики са включени 9 лекари, които обслужват населението на Общината. Периодично се посещават от специалисти – кардиолог, педиатър, акушер-гинеколог. Среден медицински персонал, работещ при лични лекари са: фелдшери 3, медицински сестри - 4, акушерки - 3.

 

Таблица16: Брой лекарски и стоматологични практики в община Хитрино за 2008-2010 г.

Населените места

Брой лекарски практики

Брой стоматологични практики

години

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Хитрино

1

1

1

1

1

1

Трем

1

1

1

1

1

1

Развигорово

1

1

-

1

-

-

Живково

1

1

1

1

1

1

Тимарево

1

1

1

-

-

-

Общо

5

5

4

4

3

3

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ:

1. Хитрино е най-малката община по територия и население в област Шумен и една от най-малките в Североизточния район на България. Състои се двадесет и едно  населени места – с.  Байково, с. Близнаци, с. Висока поляна, с. Върбак, с. Длъжко, с. Добри Войниково, с. Единаковци, с. Живково, с. Звегор, с. Иглика, с. Калино, с. Каменяк, с. Развигорово, с. Сливак, с. Становец, с. Студеница, с. Тервел, с. Тимарево, с.Трем, с.Хитрино, с. Черна.

2. По официални статистически данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на община Хитрино е 6 631, което е около 3,67 % от населението на област Шумен и под 1 % от населението на СИР. Динамиката на населението за последните пет години показва слабо намаление, естественият и механичният прираст е отрицателен, в общината съществува демографска криза.

3. Средната гъстота на населението на общината е 22,0 души на кв.км, което е под средната за област Шумен (57,0), за СИР (67.8) и за страната (67.6).

4. Безработицата в община Хитрино е сравнително висока 22,39. По коефициент на безработица през 2010 г. (22,39) общината е с показатели с 13,15 пункта по-високи от средните за страната и със 7,89  пункта по-високи от средните за Североизточен район – 14,5.

5. Развитието на общинската икономика в Хитрино е благоприятно повлияно от близостта на големия административен център – Шумен, достъпа до комуникации и качествени човешки ресурси, образователни институции и отличната транспортна обезпеченост.

6. Финансовите показатели на предприятията са резултат от влошената икономическа среда в Европа, страната и региона. Приходите от обичайната дейност на предприятията в общината се увеличават с 15 461 лева за периода 2005 г. – 2008 г. И намаляват с 5598 през 2009 г. Най-големи загуби генерира секторът на преработващата промишленост.

7. По официални статистически данни броят на предприятията в общината през 2009 г. е 125. Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и услугите- 48,8%. Преобладаваща част от предприятията в Хитрино – 95% са микро с до 9 заети лица. В общината липсват средни и големи предприятия.

8. Средната годишна работна заплата в община Хитрино нараства постояно, но незадоволително, като размер през последните 5 години и достига 5434 лева през 2009 г. което е с 1862 лева по-ниско от средната заплата за страната за същия период – 7 296 лева.

9. Учащите се в Хитрино намаляват с 250 от 2005 до 2010 г. Закрити са три основни училища. В общината функционират 2 основни училища, 1 СОУ, 5 целодневни детски градини.

10. В община Хитрино  няма болнични заведения. Към 2010 г. има 4 лекарски и три зъболекарски практики.

11. Наблюдава се тенденция на непрекъснато намаляване на населението, както и влошаване на възрастовата структура.

Основният извод, който се налага отсочените статистики е, че не е налице радикална промяна в социално-икономическия статус на местаната общност, създаването на условия за устойчив растеж и осигуряване на трудова заетост, независимо от активните действия на органите на местната власт и привличането на финансов ресурс, многократно надвишаващ като размер бюджетното финансиране от преди настоящия планов период.

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ

.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ПРИРОДА И ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

1) Благоприятни географски и почвено-климатични условия за развитие на земеделие и животновъдство;

2) Богат горски фонд  с условия за развитие на ловен туризъм;

3) Екологично чист район;

4) Наличие на защитени по НАТУРА територии, находища с билки, животински и растителни видове

5) Основен транспортен коридор: път I – 7 Ямбол – Шумен – Силистра, преминава през територията;

ИНФРАСТРУКТУРА

6) Изградена техническа и комуникационна инфраструктура;

7) Изградена пътна и жп-инфраструктура;

8) Водоснабдителна мрежа;

 

ИКОНОМИКА

9) Малки земеделски стопанства с налична техника и бази за развитие на земеделие (отглеждане на зърнени култури – жито, царевица, слънчоглед, ечемик, билки, трайни насаждения), тютюнопроизводство, пчеларство и животновъдство(крави, овце, птици);

10)Алтернативни (неземеделски) дейности (дърводобив, търговия, производство на алуминиево фолио, текстил и хранително-вкусова промишленост);

ОБРАЗОВАНИЕ

11) Мрежа от образователни и културни учреждения на територията;

 

 

 

СПОРТ

12) Наличие на обособени места за спортни дейности (площадки, стадиони и паркове);

КУЛТУРА

13) Действащи читалища и библиотеки

14)Територия с богати фолклорни традиции и етническо многообразие и активни самодейни групи – танцови и певчески;

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

15)Изградена мрежа за предоставяне на здравни и социални услуги в общността;

16) Наличие на местна инициативна група  - НПО;

ПРИРОДА И ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

1)Ограничени водни ресурси

2) Раздробена обработваема  земя;

3) Ограничена леглова база и неразвит маркетинг за предоставяне на услуги в сферата на туризма;

4) Трайно обезлюдяване на територията, заради миграция към по-големите градове на младежи и хора в активна възраст;

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА

5) Амортизирани съоръжения от техническата и комуникационна инфраструктура;

6) Лошо състояние на пътната и жп-инфраструктура;

7) Липса на канализация и пречиствателни станции;

ИКОНОМИКА

8)Ниска производителност, остарели технически средства и бази, липса на модерни технологии, ограничени пазари; недостиг на квалифицирана работна ръка и липса на ноу-ху за въвеждане на иновации в стопанствата и ЕС стандарти;

9) Висока безработица на хора в активна възраст;

10) Неразвити пазари за продуктите от алтернативните производства;

11) Липса на организации на производители;

ОБРАЗОВАНИЕ

12) Намаляващ брой на учениците и закриване на училища, ограничени човешки ресурси в образованието;

13) Липсва адекватно на потребностите професионално образование на територията;

 

СПОРТ

14) Лошо състояние на наличната спортна инфраструктура;

 

КУЛТУРА

15) Недостиг на човешки и финансови ресурси за поддържане на базата и дейността на читалищата;

16)Амортизиран фонд на съществуващите самодейни фолклорни групи;

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

17)Амортизирана база и ниско качесто на предоставяните здравни и социални услуги;

18) Липсва Център за спешна медицинска помощ;

19)Липса на капацитет за активно гражданско участие в местното управление;

ВЪЗМОЖНОСТИ

РИСКОВЕ/ ЗАПЛАХИ

I Развитие на конкурентноспособно и основано на иновациите селско стопанство (земеделие и животновъдство)

 1.Модернизиране на съществуващите земеделски стопанства, разкриване на работни места.

-Насърчаване на зърнопроизводството и хлебопроизводството;

- Увеличаване на площите с трайни насаждения, технически и нетрадиционни за региона култури (овощни градини, маслодайни растения, орехови градини и др., лавандула, рапица, резене);

- Стимулиране на животновъдните ферми(кравеферми и овцеферми) за въвеждане на ЕС стандарти и добавяне на стойност към произвежданата продукция;

-Създаване на ферми за отглеждане на нов вид животни, нетрадиционни за региона (щрауси);

- Стимулиране на птицевъдните ферми;

- Навлизане на ново оборудване и технологии в земеделските стопаства;

2. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

- Създаване на ферми за екологично земеделие;

- Създаване на хладилни камери за съхранение на млечнни, месни продукти и плодове;

- Създаване на пазари на производители “ борси на едро”;

- Създаване на нови  продукти от преработката на земеделски суровини, произведени от групи производители от един или от различни браншове и регистрирането им като регионални марки;

-  Създаване на предприятия в хранително-преработвателната промишленост (за млечни, месни и пчелни продукти);

3. Обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания.

- Обособяване на център за ноу-хау обмен, консултации и обучение в земеделието и животновъдството;

II Преодоляване на безработицата, чрез  разнообразяване на икономическите дейности -  в това число развитие на занаятите и селския туризъм.

1. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия в нови икономически ниши с оглед осигуряването на заетост – в т.ч.:

-  Шивашко и дървопреработвателно производство, производство на възобноваема енергия от слънце, вятър и биомаса, билкопроизводство;

- Разширяване на икономическите дейности в съществуващите микро- и малки фирми за занаяти и услуги;

- Производство на нови продукти извън земеделието – в т.ч. туристически продукти, туристически атракционни – къщи за гости;

III Повишаване на привлекателността на територията и преодоляване на процесите на трайно обезлюдяване, посредством:

1. Подобряване на предоставяните образователни, културни, здравни, спортни и социални услуги и малко-мащабната инфраструктура по селата.

1.1.Развитие на малко-мащабната инфраструктура с цел разнообразяване на  услугите.

- Създаване на туристическа инфраструктура – еко-маршрути, посетителски центрове до съществуващите на територията историко-археологически и природни забележителности - Римско селище до с. Единаковци, тракийско светилище при с. Живково;

1.2. Обновяване и развитие на селата

- Обновяване и модернизиране на базата и дейността на съществуващите читалища (ремонт на сградния фонд на читалищата) – за  провеждане на обучения, и предоставяне на информационни услуги и осмисляне на свободното време;

- Подкрепа за реконструиране на културни и духовни храмове, организиране на празници и съвместни прояви;

- Обновяване на налични спортни бази;

1.3  Повишаване на качеството на предоставяните основни услуги за икономиката и населението по селата.

- Изграждане на Дневни центрове за предоставяне на информационни и обучителни услуги на младежи с основно, начално и средно образование, с цел повишаване на тяхната квалификация и създаване на възможности за кариерното им развитие;

- Изграждане на дневни центрове за работа с хора с увреждания ( младежи и хора в активна възраст) с оглед тяхната социална интеграция и възможности за кариерно развитие;

- Разширяване на предоставяните от  читалищата културни услуги (курсове) за осмисляне на свободното време, спорт и отдих;

- Осигуряване на достъп до интернет във всички населени места на територията;

- Пилотен проект за Дом за стари хора;

1.4 Насърчаване на гражданското участие в управлението – при създаване на планове и програми за местно развитие

1. Засушаване;

2. Недостиг на водни ресурси;

3. Миграция – трайно обезлюдяване на територията и отлив на младите хора и хора с образование и квалификация към градовете;

4. Бедност и нисък жизнен стандарт;

5. Икономическа криза;

6. Демографски срив;

7.Недостиг на финансови средства  и липса на експертен потенциал за въвеждане на иновации и нови технологии в земеделието и горския сектор;

8.Липса на култура за сдружаване;

9.Недостиг на специалисти, работещи по предоставяне на услуги в общността (здравни и социални);

 

 

Понастоящем се отчита значителна промяна в социално-икономическата среда в страната. Очакваните растеж и стабилност не се реализират поради промяна в световната макроикономическа среда. Глобалната криза се отрази на макроикономическите индекси и

предизвика понижаване на показателите. Понижаването на показателите на национално ниво рефлектира и върху по-ниските нива – район, област и община

Заключения

• SWOT-анализът е все още валиден;

• Стратегията и целите на ОПР отразяват темите от SWOT-анализа;

• Приоритетите на ОПР продължават да бъдат релевантни за несъответствията и пропуските, идентифицирани от SWOT-анализа;

• Мерките на ОПР отговарят адекватно на нуждите, идентифицирани при SWOT-анализа.

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА

ПЛАНА С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ОПР трябва да се разглежда като инструмент, чрез който се формулира общата рамка за развитие на общината в средносрочен план. Той трябва да отразява и съчетава както потенциала и предимствата на територията, така и стратегическите цели и приоритети за нейното развитие, съгласувано с целите и приоритетите на регионално и национално ниво.

За наблюдение и отчитане изпълнението на плана е задължително изграждането на подходяща система за анализ, оценка, мониторинг и контрол. В тази част на МО се съпоставят уместността и съгласуваността на стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели на Общинския план за развитие на община Хитрино с тези на Областната стратегия за развитие на област Шумен, Плана за развитие на Североизточен район, Националната стратегическа референтна рамка, Стратегиите от Гьотеборг, Лисабон и Стратегия “Европа 2020”.

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Представата за развитие на Хитрино, включена в Общинския план е: „Община Хитрино да се превърне в привлекателно място, осигуряващо условия за трудова и социална реализация, висок стандарт и просперитет на своите жители, развивайки интензивно селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост, запазвайки чиста природната среда и историческото си наследство.”

В този обобщен вид тя е актуална и отговаря на социално-икономическите приоритети на НСРР, Плана за развитие на СИР и визията на ОСР, поради което промени не се налагат.

В ОПР за развитие на община Хитрино са заложени 4 основни приоритета:

Приоритет 1.  Създаване на условия за растеж, заетост и ограничаване на бедността чрез устойчиво и балансирано развитие на модерен и конкурентноспособен агробизнес.

Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината.

Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво

Приоритет  4.  Увеличаване на горския фонд и намаляване площите на  ерозиралите и/или изоставени земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Хитрино, чрез реализиране проекти по европейски програми и структурни фондове.

Приоритетите съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско ниво. Така добре формулирани и подредени те не следва да се променят при актуализацията на Общинския план за развитие на община Хитрино 2007-2013 г., тъй както няма съществено преформолиране приоритети на НСРР, План за развитие на СИР и ОСР.

Основната цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в най- динамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна

да генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и

подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това отношение заложените 10 специфични цели по отделните приоритети на ОПР – Хитрино

са актуални и тяхното изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели и планове.

Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по- ефективно използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. “Европа 2020” включва пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75% от населението на възраст 20-64 години; Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ в размер 3% от БВП на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията (съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%).

Целите дават обща визия за основните параметри на ЕС през 2020. Те са превърнати в национални цели, така че страните членки да могат да проверят своя напредък по тези цели. Това са общи цели, които да бъдат постигнати чрез комбинация от национални и европейски действия. Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се:

• Подобряването на образованието подпомага намаляване на бедността и повишаване нивото на заетост;

• Повече научно-изследователска дейност/иновации в икономиката, комбинирани с по-ефективни ресурси, ни правят по-конкурентоспособни и създават нови работни места;

• Инвестициите в по-чисти технологии се борят с промените в климата, докато в същото време създават нови работни места и нов бизнес.

Тези цели трябва да бъдат взети под внимание при планиране на следващия програмен период, т.е. Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Консултантът препоръчва да се обърне внимание по отношение на икономията на енергия и намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда за постигане на целите 20/20/20.

 

ИЗВОДИ:

Заложените в ОПР – Хитрино визия, приоритети и специфични цели съответстват на регионалните, националните и европейски планови и стратегически документи и продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевата територия, но са твърде амбициозни. Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение. Препоръчваме общинската администрация да изготви План за действие за изпълнение на ОПР до 2013 г. Необходимо е при наличието на източници за финансиране да се заложат срокове за изпълнение на проектите и дейностите по отделни мерки за оставащия период на действие на ОПР до 2013 г.

Тук е мястото да изтъкнем обстоятелството, че общината не е имала друг избор. Предвид изискванията на нормативната уредба и последвалата я практика при кандидатстване за европейско финансиране общината да покрива изискването всяка нужда да се доказва чрез предвидени мерки, действия в ОПР – очевидно максималистичният подход на етапа на изготвяне на ОПР е бил единствено правилният.

 

ІV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО

ПРИОРИТЕТИ

Съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ОПР следва да включва разработена система за индикатори за целите на текущия мониторинг и оценки. Системата следва да включва индикатори за:

•  Ресурси - съотносими към бюджета,

•  Продукти в резултат на извършваните дейности,

•  Резултати от проектите - показател за ефективността и ефикасността от изпълнението им,

• Въздействия върху целевите групи и общинската общност, измерими определен

период след приключване на проектите.

Индикаторите следва да имат количествен измерител. Необходимо е също така още в етапа на изработване на ОПР да се определят базови стойности, спрямо които в последствие да бъде измервано изпълнението.

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Хитрино

2007-2013 г. са включени 4 приоритета, 10 специфични цели (СЦ) и 46 мерки.

Междинната оценка на дейностите, ресурсите и очакваните въздействия на ОПР за

периода от началото на неговото действие е направена на база напредъка в изпълнението на заложените приоритети. Анализът проследява изпълнението на четирите приоритета, като оценката е направена на база Справки от Община Хитрино за изпълнените през периода 2005-2010 г. проекти, Отчети и Доклади на Кмета за реализацията на ОПР през  последните години, въпросник, попълнен от общината и информация от ИСУН, анкетни проучвания.

Обобщена справка на Община Хитрино за изпълнението на общински проекти показва, че за периода 2005-2010 г. са изпълнени успешно и приключени 45 проекта на обща стойност 7 118 873,88 лева. На етапа на междинната оценка в процес на изпълнение са 4 общински проекта на обща стойност 14 837 344.54 лева. Изготвени са 8 нови проектни предложения, които очакват финансиране общо за 2 370 873.65 лева. (Вж. Приложение – 1 към МО „Справка за общинските проекти”)

 

Изпълнение на Приоритет 1:  Създаване на условия за растеж , заетост и ограничаване на бедността и развитие на модерен и конкурентоспособен агробизнес.

В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към него, актуализирана 2008 г., в рамките на тоди приоритет са заложени 2 специфични цели, 15 мерки и 75 конкретни дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на стойност 17 480 хил. лева.

На етапа на МО на ОПР са отчетени: 8 реализирани проекти на стойност 2 624 708 лева. Със 1 207 713 лева средства от общинския и рипубликанския бюджет са ремонтирани пътни и улични отсечки, обществени сгради, подменени са улични инсталации и уличното осветление с енергоспестяващи лампи, на 19 населени места е осигурен интернет и са ликвидирани нерегламентираните сметища.Общо направената инвестиция по приоритет 1 е 3 832 421 лева. Одобрени са 4 проекта на стойност 14 837 344.54 лева, които са в процес на изпълнение на етап обществени поръчки и не се включват в отчета на МО. Достигнатите реални измерения се свеждат до следното:

• Подобрена улична мрежа /плътно асфалтиране/– 4 000л. м;

• Рехабилитирана пътна мрежа / кърпежи/– 21 000,700 л. м;

• Изградена канализация в Хитрино и малките населени места – няма;

• Изградени водопроводи в Хитрино и малките населени места – 14 400 м;

• Закрити нерегламентирани сметища – 19;

• Осигурен интернет в 19 населени места.

ИЗВОДИ:

Направеният анализ показва добър напредък в изпълнението на този приоритет. Изпълнени са 25 от предвидените 75 дейности. Техническото изпълнение е 33,33 %. Финансовото изпълнение на предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица е добро – 21,47%. За успешното изпълнение на Приоритет 1 в оставащия период на действие на ОПР до 2013 г. е необходимо Община Хитрино да разработи предвидените в плана документи – стратегия за ефективно управление на земеделските земи в общината, програма за инвестиционен маркетинг на общината за привличане на инвеститори, стратегия за клъстерна организация на селскостопанското производство.

 

Изпълнение на Приоритет 2: Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината. Този приоритет отчита слаб напредък в техническото изпълнение на  ОПР на община Хитрино през последните години. За неговото изпълнение в Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица са заложени 3 специфични цели, 10 мерки и 41 конкретни проекти и дейности за изпълнението, на които са предвидени инвестиции на стойност 9 280  хил. лева. На етапа на МО са отчетени 11 дейности с реализирани 31 проекта на обща стойност 2 914 665,49 лева. Със 883 956,00 лева средства от общинския бюджет са извършени ремонтни дейности на обществено значими сгради на територията на общината. Общо направената инвестиция по приоритет  2 е 3 798 621,49 лева.

ИЗВОДИ:

Направеният анализ показва сравнително по-слаб напредък в изпълнението на Приоритет 2. Техническото изпълнение на база брой отчетени проекти и дейности е 26,82 %. Финансовото изпълнение на предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица е сравнително високо – 40,93 %. За по-успешното изпълнение на Приоритет 2 в оставащия период на действие на ОПР до 2013 г. е необходимо да бъдат извършени ремонтите и санирането на сградите на кметствата в малките населени места, реализацията на подготвените проекти за спортни площадки на стойност 753 147,34 лева и за 17 детски площадки на стойност -982 222.49 лева, както и очаквано одобрение на внесените 4 проекта от читалища на стойност 1 008 045, 87 лева, които са в процес на оценка в РА на МЗХ.

 

Изпълнение на Приоритет 3: Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво.

В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица за този приоритет са заложени 4 специфични цели, 20 мерки и 61 конкретни проекти и дейности, за изпълнението на които са предвидени инвестиции на стойност 10 459  хил. лева.

На етапа на МО са отчетени 24 дейности и проекти на стойност 1 566 888,16 лева. Техническото изпълнение на база брой отчетени проекти и дейности е 39,34 %. Финансовото изпълнение на предвидените инвестиции в индикативната финансова таблица е 14,98 %. За по-успешното изпълнение на Приоритет 3 в оставащия период на действие на ОПР до 2013 г. е необходимо да бъдат предприети мерки за създаването на подобрени условия за уязвимите групи, повишаване квалификацията на служителите и внедряване на електронна система на документооборота в администрацията.

Конкретните постигнати резултати до този момент са:

• Разработен етнографски фолклорен календар.

• Развитие на младежката самодейност – танци, песни и традиции.

• Разработена Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на общината за периода 2011 – 2016 г. , приета с Решение № 29/28.04.2011 год.;

• Наличие на действаща Стратегия за закрила на детето на общината, приета с Решение № 36/18.06.2008 г.;

•Действие на Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Хитрино, приета с Решение № 65 от 21.10.2008 г. на ОбС – Хитрино;                                        .

•Заседава Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни.

• Създадено е 1 доброволен отряд за защита при бедствия и аварии при община Хитрино.

 

ИЗВОДИ:

От направения преглед е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на дейностите на Приоритет 3, преди всичко от страна на общинската администрация. Това е видно при реализацията на проект: „Инициатива за развитие на публично – частно  партньорство”, в проведената информационна кампания: „Предизвикателствата на публично – частно  партньорство” представителите на общинските администрации на общините Хитрино, Венец и Каолиново привличат заинтересованите страни като бизнес и гражданско общество. Запознават ги с конкретните възможности за посладващо осъществяване на ПЧП на техните територии. Паралелно с това се е осъществявал проект: “Придобиване на умение и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в община Хитрино и община Венец” , където съвместните усилия на администрацията, бизнеса, НПО, земеделски производители и гражданите допринесли за написването на „Стратегия за заместно развитие” на създадената СНЦ „МИГ Венец- Хитрино”, внесена в МЗХ за оценка.

Видно от гореизложеното, независимо от по-ниската публичност и молкото партньори за реализирането на регионални политики, съществува воля в местната власт за укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво.

 

Изпълнение на Приоритет 4: Увеличаване на горския фонд и намаляване площите на  ерозиралите и/или изоставени земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Хитрино, чрез реализиране проекти по европейски програми и структурни фондове.

За изпълнението на този приоритет в ОПР са заложени 1 специфични цели, 1 мерки и 1 конкретен проект на обща стойност 135 180,90 лева. На етапа на МО на ОПР по Приоритет 4 са отчетени 1 проект  на стойност 135 180,90 лева.

Проекта е : Залесяване  в землището на с. Върбак, местността “Долни лозя” имот № 024001 с площ от 200.618 дка., шеста категория, земи в землището на с. Байково, местността “Сазлък”, имот № 001001 с площ от 163.530 дка, пета категория и имот № 002001 с плош 112.402 дка, пета категория, като земите не са обработвани повече от три години.

ИЗВОДИ:

Анализът показва пълен напредък в изпълнението на Приоритет 4 във финансово отношение и по отношение изпълнението на предвидения проект и дейности. Техническото изпълнение на база брой отчетени дейности е 100 %.

 

V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПР НА БАЗА ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.

Тази част на междинната оценка за изпълнение на ОПР – Хитрино е изготвена на база заложените в него 20 броя индикатори за мониторинг и преглед на тяхната актуалност, съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.

 

ИНДИКАТОРИ

1. Повишаване на активността на пазара на земя/терени на територията на общината – 5 % изпълнение. за 2008 г. спрямо 2007 г., за следващите години не може да се намери информация.

2. Ремонтирани пътища в километри – 25 км 700м..

3. Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктурата в населените места –

изграден 0,800(км )водопровод, канализация в населените места на община Хитрино – няма.

4. Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на общината  – Разработени са Общинска програма за опазване на околната среда, Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Хитрино и действаща, Наредба за управление на отпадъците, с които се изпълняват мерки за подобрение състоянието на компонентите й – въздух, почва, води и т.н.

5. Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината - ДБТ няма такъв показател Консултантът предлага този индикатор да бъде заменен с „Брой икономически активни лица”.

6. Брой закрити и новооткрити малки и средни предприятия на територията на общината – закрит е цех за алуминиево фолио  в с. Хитрино през 2010 г.

7. Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктурата извън населените места - 0 (км).

8. Повишаване качеството на пътната мрежа (инвестирани средства в лева и километри ремонтирана улична и пътна мрежа) – 1 105434,80 лв. 21км 700 м. пътна и 4,000 км улична мрежа.

9. Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа – 0(км).

10. Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината – 10 % за 2009 г. спрямо 2005 г.

11. Брой санирани сгради – 7.

12. Подобряване показателите за енергийна ефективност – саниране на общински сгради и изграждане на отоплителни инстлации за отопление – 2.

13. Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата в общината – липсват – поради липсата на реална перспектива за позитивна промяна до 2013 г. Консултантът предлага  да бъде заличен в актуализацията на ОПР и евентулано да бъде включен за втория планов период.

14. Брой сключени договори с тур-операторски фирми за представяне на местен туристически продукт – лепсват.

15. Брой участници в етнографски фестивали и празници – 146 участници.

16. Брой спонсори – 2, брой гости от чужбина – 24.

17. Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях услуги – с реализацията на Проект „Глобални библиотеки- България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”,  във всяка читалня към библиотеките се предостави възможност за достъп до интернет, което увеличи посещаемостта в тези културни центрове.

18. Брой масови спортни мероприятия годишно – 2.

19. Брой обучителни курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40 години- 2 курса по проект „Красива България” с обучени 20 човека за строителни работници от които 5 души над 40 години..

20. Процент от завършилите курсове за преквалификация и професионално обучение, ангажирани в местни компании – 5%.

 

ИЗВОДИ:

Най-видимия ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Хитрино са инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване на водопроводни  мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.

В ОПР на община Хитрино са заложени 20 индикатора за мониторинг и оценка на изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да се променят. Необходимо е да се добавят и нови индикатори, тъй като безпорните налични не са достатъчни да оценят и измерят напредъка в изпълнението на плана в пълния обем на заложените приоритети, цели и мерки. Като индикатори могат да се включат и част от статистическите показатели, използвани в анализа на социално-икономическия профил на общината.

Основен недостатък при извеждането на индикаторите в ОПР е липсата на количествени и качествени стойности, които трябва да бъдат достигнати при реализацията на ОПР.

 

VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И

МОНИТОРИНГА НА ОПР

1. По отношение на системата на наблюдение, мониторинг и оценка и прилагане принципа на партньорство:

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади на кмета на общината за изпълнение на Програмата за управление през мандат 2007 – 2011 г. Състоятелен е фактът, че в голямата си част този доклад се припокрива с приоритетите, целите и мерките на ОПР. Задължително е спазването на законовото изискване изготвянето на ежегоден доклад на кмета за напредъка на ОПР.

Процесът по изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР. Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на Община Хитрино съдържа организационната структура за изпълнение, но няма конкретни правила и отговорности за включването на представители на заинтересованите страни и не е конкретизирана степента на участие на партньорите в различните функции.

При изготвянето на ОПР за следващия програмен период 2014-2020 г. или при актуализация на настоящия ОПР е препоръчително, с оглед спазване на принципа на партньорството и включване на заинтересованите страни, в раздела за мониторинг, наблюдение и оценка на ОПР да бъде включен раздел и разписани процедури за привличане на заинтересованите страни.

2. По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в

ОПР индикатори:

Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма действаща информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Тя трябва да използва индикаторите от ОПР. Независимо от разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, все още не е създадена единна информационна система за управление на регионалното развитие в национален мащаб.

3. По отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР:

ОПР съдържа общи препоръки за осигуряване на информация и публичност на действията на местната власт за изпълнение на общинския план.

Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Към момента не е създаден и не действа механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията. Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни, включително за осигуряване на информация и публичност.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

● Приоритетите на ОПР се съдържат в Програмата за управление на община Хитрино за периода на мандат 2007-2011 г. Налице е ангажираност и решимост на органите на местно самоуправление в общината да реализират в мандата политиката на регионално развитие, определена в ОПР. Съгласно ЗМСМА кметът отчита изпълнението на ОПР чрез ежегодни доклади пред Общинския съвет. Служителите от общинска администрация, занимаващи се с проекти се справят добре с координирането на процесите по привличане и управление на безвъзмездни средства от СКФ. При възможност да се обособи специализирано звено за работа, координация и контрол на проектните дейности;

● Системата за наблюдение, мониторинг и оценка за съжаление не позволява регулярно количественото и качествено измерване на резултатите за целите на мониторинга и оценката. За да оценим въздействието от прилагането на ОПР, проведохме анкета сред част от случайно избрани служители на общинска администрация – Хитрино.

Резултатите от анкетата могат да бъдат обобщени в следните изводи:

- Всички анкетирани (100%) считат, че индикаторите заложени в ОПР са уместни;

- Всички анкетирани считат, че е налице напредък по отношение на постигането на целите на ОПР и трябва да се запази финансовата тежест на всеки приоритет;   

- На въпроса „Кои са промените, които трябва да се направят” отговорите са както следва:

- Двама анкетирани считат, че е необходимо актуализиране на ОПР, съобразявайки се с новия програмен период, като следва да се акцентира върху новите технологии, иновациите.

- Един анкетиран счита, че следва да се акцентира върху внедряване на ПЧП.

- Един анкетиран счита, че следва да се изготви по-ефективна и ефикасна програма за реализация на плана.

- Двама анкетирани считат, че трябва да се засили акцента върху финансирането за

предоставяне на социални и здравни услуги, осигуряване на заетост.

- Един анкетиран счита, че следва да се обърне по-голямо внимание върху мерките за енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ.

- Един не е отговорил.

- Останалите 45% от анкетираните поставят акцента върху засилване на партньорството с нестопанските организации и бизнеса, прилагане на публично-частното партньорство, засилване на мерките за укрепване на МСП-я и бизнес средата.

- Всички анкетирани считат, че се спазва графикът на изпълнение на ОПР. Посочва се следното:

„Необходимо е да се изгради система за наблюдение, чрез която да се гарантира надеждна информация за разработване на годишния доклад за изпълнението на плана, както и за разработването на междинната и последващата оценка. Системата за наблюдение следва да определи звеното от общинската администрация, което ще събира и обработва статистическата информация и ще подготвя годишния доклад за изпълнението на общинския план. В настоящия момент, участието на частния сектор в изпълнението на програмите за регионално развитие е ограничено. Също така проблем е недостатъчната координация и партньорство между отделните НПО, както и недостатъчната им активност по отношение разработването на проекти и търсенето на източници за тяхното финансиране.”

- Мнозинството от анкетираните считат, че възстановяването на средствата по оперативните програми се забавят;

- Всички анкетирани считат, че целите на плановия документ съответстват на основните проблеми и нужди на общината, SWOT анализа, както и на приоритетите на планове/политики на по-високо ниво;

- Всички анкетирани считат, че приоритетността на нуждите и целите се запазват, а

дефинираните цели продължават да бъдат уместни по отношение на идентифицираните нужди;

- Смисълът и общата съгласуваност на стратегическата част на ОПР се запазват, запазва се делът и относителната тежест на всеки приоритет, стратегическите цели са съгласувани помежду си и продължават да бъдат уместни спрямо регионалните, националните и европейските политики и приоритети и промените в социално-икономически контекст.

- Всички потвърждават, че балансът на територията се запазва.

- По отношение участието на партньорите в периодични прояви за взаимна оценка

на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията се изтъква, че е нужно подобряване координацията и взаимодействието между общината, представителите на бизнеса, НПО и др.

 

VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР ЗА ПЕРИОДА СЛЕД 2013 Г.

Съгласно Концепцията за програмиране на развитието на Република България, започна разработването на Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 – рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в държавата и тенденциите за развитие, определя визията и общите [дългосрочни] цели на националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Според Концепцията, подготовката на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 предхожда подготовката на националния програмен документ на Република България по политиката за сближаване за периода 2014-2020 г. като същевременно отчита актуалното развитие на дискусиите и тенденциите за реформиране на политиката за сближаване за периода 2014-2020 г. Концепцията не определя как модела на документите за програмиране на икономическото и социалното развитие се прилага на съответните териториални нива – райони от ниво 2, съответно на областно и на общинско ниво. В тази част Концепцията подлежи на бъдещо развитие, което пряко зависи от развитието на модела за управление на регионалното развитие, напредъка в процеса на децентрализация на държавното управление, включително модела за управление на средствата по политиката за сближаване за следващия програмен период 2014-2020 г.

При подготовката на Общинския ллан за развитие за периода 2014-2020г. следва да бъде отчетен новият стратегически програмен подход за политиката на сближаване с оглед на постигането на по-тясно интегриране на политиките на ЕС за изпълнение на Стратегията „Европа 2020“. Този подход включва:

● на ниво ЕС: обща стратегическа рамка, приета от ЕК, в която общите и конкретните цели на Стратегията „Европа 2020“ намират израз в инвестиционни приоритети. Рамката ще обхваща интервенциите по структурните инструменти на ЕС – ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР;

●на национално ниво:

- договор за партньорство за развитие и инвестиции, който въз основа на общата стратегическа рамка определя инвестиционните приоритети, разпределението на националните ресурси и ресурсите на ЕС между приоритетните области и програми, съгласно договорените условия и целите, които трябва да бъдат постигнати. Този договор ще обхваща политиката на сближаване и ще бъде насочен към насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване по съгласуван и интегриран начин. Договорът ще бъде резултат от обсъжданията между държавите-членки и ЕК. В него ще бъде описан и механизма за координацията на национално равнище на средствата на ЕС, както и

- оперативни програми, които както и в текущия период ще бъдат основното средство за оперативно управление и ще определят конкретни инвестиционни приоритети заедно с ясни и измерими цели, така че да гарантира постигането на националните цели, определени в рамката на Стратегията „Европа 2020“.

Три предложения в прегледа на бюджета на ЕС оказват особено голямо въздействие           върху бъдещата политика на сближаване: концентрацията на финансовите ресурси, системата на условия и стимули и съсредоточаването върху резултатите. Тези фактори, определят както условията за разработване на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020, така и за програмирането на новия програмен период 2014-2020 г., същевременно задават обща рамка и на националната политика за регионално развитие и на стратегическите планови документи на общинско, областно и регионално ниво.

Основните приоритети, които се очертават за Общинския план за развитие на Община Хитрино за следващия програмен период са подобряване и модернизиране на конкурентноспособността, включително чрез подобряване на базовата инфраструктура, развитие на агробизнеса, подобряване качеството на околната среда, повишаване на заетостта, ограничаване на бедността и социално включване на необлагодетелстваните групи.

 

 

 

 

             ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР

 

Общинският план за развитие на община Хитрино към момента на неговата оценка е в съответствие с изискванията за неговото разработване, приемане и изпълнение. Като цяло планът не се нуждае от актуализация.

 

Основни изводи и препоръки:

● Основните проблеми и нужди на общината се запазват. Като цяло целите на ОПР

съответстват на средата, която е обект на развитие. Настъпили са обаче промени – влошаване на икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми. Стратегията е в съответствие с плановете и политиките от по-високо ниво.

● През анализирания период на действие на ОПР, не са настъпили такива промени,

които да променят оценката на силните и слабите страни. При SWOT анализа уместно са изведени силните и слаби страни на общината, като определено няма съществена промяна през годините.

● ОПР на Община Хитрино, разработен през 2005 г., се реализира при променени условия - на финансова и икономическа криза, както и последвалото влошаване на икономическата и социална обстановка и на новото обстоятелство, че от 2007 година страната е действителен член на ЕС . Основните проблеми и нужди на хората от общината се запазват, някои от тях се задълбочават.

● Основните несъответствия продължават да са валидни. Съществува необходимост от разглеждане и пренареждане на специфичните цели към съответните приоритети, като се изведат на преден план тези, които са най-актуални и свързани с преодоляване на негативните последствия от икономическата и социална криза. Да се изведат на преден план борбата с безработицата, трудовата заетост, овладяване на негативните демографски процеси и негативната динамика в движението на населението.

● Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили

своята значимост. Относителната им тежест се запазва. Визията, целите и приоритетите на ОПР са съотносими с тези на ОСР на област Шумен и СИР. Новата европейската политика за регионално развитие поставя променени цели и предизвикателства, които ще се реализират и на местно ниво.

● Участието на различните партньори при реализация на стратегическите цели на

стратегията и определените дейности е недостатъчно активно и недостатъчно ефективно.

● Няма сведения за несъответствие на взети оперативни решения от ръководството

на Община Хитрино, които да не са в съответствие с постановките от ОПР. Вземаните оперативни решения на ръководството на Община Хитрино са в съответствие с постановките на ОПР и се аргументират с нейните изисквания.

● За отбелязване е, че системата за мониторинг на ОПР не работи достатъчно добре. Няма създадена и действаща система за събиране на информация за изпълнението

на стратегическата част на плана.

● Резултатите от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на Община Хитрино в реализиране на Приоритет 1 и 4, насочени към създаване на условия за растеж, заетост чрез устойчиво и балансирано развитие на модерен и конкурентноспособен агробизнес, както и към увеличаване на горския фонд и намаляване площите на ерозиралите и изоставените земеделски земи. Проектите, по които се работи, са финансирани преобладаващо с безвъзмездни средства по фондове на ЕС, което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от различните програми и най-вече от Програмата за развитие на селските райони, както и за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите.

● Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми.

● Целите са обвързани с възможностите за финансиране и ресурсите на общината,

но по Приоритети 2 и 3 проектите са сравнително недостатъчни.

● По Приоритет 3 е необходимо е активизиране на проектната готовност, на бизнеса и партньорствата с бизнеса и НПО.

● Стратегическите цели са насочени към основните приоритет за развитие на общината. Те са постигнати до определено ниво, тъй като не са реализирани всички проекти. Приоритет 1 и 2, свързани с повишаване атрактивността на общината и подобряване на конкурентноспособността, условията за растеж и заетост и повишаване привлекателността и качеството на живот, не може да бъде реализирана изцяло поради променената икономическа ситуация – икономическата и финансова криза от 2009 г.

● ОПР оказва въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на техните потребности главно чрез проектите, насочени към развитието на базистната инфраструктура за подобряване качеството на живот, реализирани посредством Преприсъединетилни програми.

● За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга.

● Цялостна актуализация на ОПР Консултантът счита, че не се налага. Необходимо е, община Хитрино да прецизира системата от индикатори с оглед осигуряване на възможност за по-добро отчитане на изпълнението на ОПР и последваща оценка.

● За оставащия период на действие трябва да се определят целеви стойности, да действат ясни и точни критерии и показатели, които да се достигнат. Същевременно поставените цели, мерки и действия трябва да са реално постижими. Необходимо е да се ускори работата по приоритетни проекти, чието изпълнение изостава по Програмата за развитие на селските райони.

● Процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено значение за реализирането на политиката за регионално развитие на територията на Община Хитрино и за привличането на безвъзмездни средства от източници, алтернативни на общинския бюджет.

 

 

Настоящата междинна оценка е изготвена със съдействието на ръководството на Община Хитрино и експерти от общинската администрация. Използвани са данни от Териториално статистическо бюро Шумен, работни документи и бележки на общинската администрация и други институции, както и данни от публичния портал на Информационна система за управление и наблюдение на Структурните и Кохезионния фондове в България.

 

 

Приложение – 1 към МО „Справка за общинските проекти”

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчет за дейността по достъп до обществена информация

Как да получим достъп до информация - трето преработено издание  

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа  

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Как да получим достъп до информация за околната среда?  

Примерно заявление: raw/uploads/word(2).jpg

Примерна жалба: raw/uploads/word(2).jpg

срок за изпълнение: 14 дни

Цени, определени със Заповед 10/10.01.2001 г. на Министъра на финансите, както следва:

1. CD - един брой - 5.00 лв.
2. Електронна поща - 1 МВ - 0.30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация съществуваща в електронен вид;
3. Дискета - 1 брой - 1.20 лв;
4. Видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута;
5. Аудиокасета -  един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 1.60 лв. + 0.25 лв. на минута;
6. Разпечатване - една страница ( А4 ) - 0.12 лв;
7. Копие - една страница ( А4 ) - 0.09 лв;
8. Устна справка - за 15 минути - 1.50 лв;
9. Писмена справка - една страница ( А4 ) - 1.59 лв;
10. Факс - една страница (А4) - 0.60 лв. 

Отговорен служител за работа с клиенти по закона за достъп до обществена информация - гл. специалист Невянка Тодева - работно място "Канцелария и протокол на Общински съвет" в  Община Хитрино