Наредби на общински съвет

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2018

Годишен отчет по ЗЕЕ - 2019

Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

Наредба за дарения

Методика община Хитрино

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите 2015 г.

Анализ – деца и ученици

Годишен доклад 2019 г. ОПР

Наредбата за обема на животновъдната дейност

„актуализ. документ 18-20 г. ОПР 14-20 Г.”

Годишна програма общинска собственост 2020 г.

ВЕИБ 2013-2022 г. (+ продължение)

Доклад междинна оценка (+ продължения)

Краткосрочна програма ВЕИ 2020-2022

Културен календар 2020

Мандатна програма 2019-2023 г.

Наредба тригодишна бюджетна прогноза

Наредба - карти инвалиди

Наредба - пазар

Наредба за преместваеми обекти

Отчет ПУО 2019 г.

Отчет ПООС 2019 г.

Отчет кмет 2019 г

Отчет дейността на ОбС

Отчет на програмата за общинска собственост 2019 г

Отчет МКБППМН 2019

Правила концесии

Програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г

Програма за закрила на детето 2020 г

„Програмата за овлад.популац. на безстопанств. Кучета 2020-2025 година”

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хитрино (2020-2021 г.)

Решение за такса битови отпадъци и план-сметка 2020

 Правилници и планове

 

Спортен календар 2020 г.

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Тарифа по проект Помощ в дома

Плана за действие за общинските концесии

Наредбата за насърчаване на инвестициите

Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

Стратегия за управление на общинска собственост

 

Наредба за управление на горските територии

Наредба 2 за търговската дейност - акт. 25.11.2016г   

Наредба за общински дългове

Наредба 3 - наеми на помещения, сгради и терени

Наредба данъци

Наредба за провеждане на публични търгове

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета

Наредба за управление на общинските пазари

Наредба за управление на общинското имущество

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за управление на общинските пътища 16.03.2017

Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред