Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

Контакти:

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg  

 

 


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

Актуално:

 

 

13.02.2018 г.

 

Съобщение до Белин Демирев Желязков

 

съобщение

 

 

06.02.2018 г.

 

Съобщение до Белин Желязков, с. Трем

 

съобщение

 

 

02.02.2018 г.

 

Протокол с допуснатите до интервю кандидати за длъжността "Юрисконсулт"

 

протокол

 

 

23.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към  СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.

Оферти могат да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 31.01.2018 г., на вниманието на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник – кмет на община Хитрино.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ


 

22.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Хитрино

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

Съобщение; Доклад.

 

19.01.2018 г.

Протокол за допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт

 

28.12.2017 г.

Обявление за юрисконсулт

обявление

 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./

Ахмед Ниязи Ахмед съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Изграждане на Предприятие за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино

За контакти: Ахмед Ниязи Ахмед

Адрес: Област Шумен, община Хитрино с. Тимарево, , ул.  „Панайот Волов” № 2, Тел: +359899625854

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Хитрино

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в община Хитрино,кметство на с.Тимарево и на посочения адрес и/или в РИОСВ – Шумен

Информация

 

 

 


 


 

 

Към архив...