Работно време с граждани:

8:00 ч. - 17:00 ч.

 

9780, с.Хитрино,

ул."Възраждане" №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120

 

raw/uploads/hitrino.jpgraw/uploads/4italiste.jpg raw/uploads/map-Hitrino.jpg

КOНТАКТИ:


РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РЕГИСТЪР НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОPМАЦИЯ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, АЛ.2 ОТ ЗПРКИ
Политика за защита на лични данни

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във всички клонове на Банка ДСК и Български пощи  ЕАД

 

 

 

Зелен телефон:

На телефон (05341) 22 13  и 0882/331210 (от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден) и на e-mail: ekolog@hitrino.org очакваме сигнали за екологично замърсяване и предложения за подобряване на екологичната политика на общината.

 

 

 

 

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg

 

 

 

 

Хитрино - след инцидента  и сега ( видео 230MB )

 

  

 

Актуално:

 

 

17.07.2019 г.

 

Обява за обществено обсъждане

обява

 

 


 

15.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с  изпълнението на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, осъществяван по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,


УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 15 юли 2019 г. започват строително монтажните работи на водопроводната мрежа по ул.”Христо Ботев”, ул.”Цар Калоян”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Шипка”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Преслав”.

 

Изпълнител на проекта е „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД.


  

 

19.06.2019 г.


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГРАД ШУМЕН В ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

 

  

04.06.2019 г.

 

На основание чл. 26 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК Община Хитрино чрез публикуване на мотивите за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино и проект на измененията предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения, както и да изложат становища по проекта на e-mail адрес: kmet@hitrino.org или в деловодството на Община Хитрино на адрес: с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 в законоустановения 30-дневен срок, считано от 04.06.2019 г.

Дата на приключване: 28.06.2019 г.

Отговорна дирекция: „РРХДП”.

 

проект ; мотиви

 


 

29.05.2019 г.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ

 

Относно: приети пазарни оценки във връзка с възникването на сервитут по чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно от северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”.

 

С Решение № 312/10.05.2018 г. Министерски съвет обектът е обявен за обект с национално значение.

За изграждането на една тръба от проекта на ПУП ще се извърши частичното му прилагане. За частичното прилагане на ПУП – ПП е изготвена документация за засегнатите имоти от сервитута на една тръба, в която са определени видовете имоти и техните площи, попадащи в сервитутната зона. Трасето на газопровода ще преминава през имоти - Ваша собственост. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката при изграждане на газопроводи в полза на  лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от Закон за енергетиката сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти.

Във връзка с това, на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ и по постъпило искане от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД, кметът  на община Хитрино назначи комисия със Заповед № РД-61/12.03.2019 г. за приемане на оценки на горните сервитути.

Комисията прие решение – Протокол № 4 за определяне пазарна цена на обезщетение за собствениците на засегнати имоти – частна, държавна и общинска собственост, във връзка с възникването на сервитут по Закона за енергетиката, който включва право на прокарване и изграждане на линейни енергийни обекти, преминаване и извършване на ремонтни дейности и ограничаване в ползването на поземлени имоти/ прилежащи към енергийния обект, а именно: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” по смисъла на чл. 64, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за енергетиката, през територията на Община Хитрино.

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61 от АПК с настоящото писмо Ви съобщаваме приетите оценки.

Комисията счита, че оценките са съобразени в максимална степен с пазарната конюнктура, отразява обективно пазарната цена на земеделски имоти за учредяване на сервитут и определя  справедливо обезщетение  за  възникването на сервитута, респективно за ограничаването правото Ви на собственост,  без да Ви лишава от собствеността  и от възможността да ползвате  недвижимите  имоти с изключение на наложените ограничения на закона.

На основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ Решението (Протокол № 4) може да се обжалва от заинтересуваните страни по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Хитрино до Административен съд - гр. Шумен.

Големият брой засегнати имоти, част от които са наследствени и при набавянето на данни за наследници, а нерядко и за установяване на адреси (поради липсата на актуални данни в съответните регистри) може да доведе до невъзможност за информиране на всички заинтересовани страни.

 

Протокол № 4 на комисията може да видите >>> ТУК <<<

 

 


 

10.05.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския районен съд за мандат 2020-2023 година. Общинският съвет Шумен ще избере съдебни заседатели от всички общини към съдебния район на Районен съд – Шумен, т.е. от общините Шумен, Венец и Хитрино. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да има завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психически заболявания.

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския районен съд;

8. Да не са общински заседатели от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменски районен съд.

 

Документите, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

1. Молба в свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и e-mail на кандидата;

2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6. Мотивационно писмо;

7. Писмено съгласие;

8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

9. Документ за извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: до 31 май 2019 година (включително) на гише № 3 в сградата на Община Шумен.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 3ти и 4ти юли 2019 г. от 14 часа, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

 


 

12.04.2019 г.

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда


СЪОБЩЕНИЕ, ИСКАНЕ


 11.04.2019 г.

 

Протокол - конкурс за главен архитект

 


 

03.04.2019 г.

 

Списък на допуснатите кандидати за конкурс за главен архитект

 

списък

 


 

 

 

1.10.2018 г.

Пресконференция на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил

Прессъобщение на МТСП

 

 

 


 


Към архив...