Обяви

12.03.2019 г.

 

Заповед за обявяване на участника, спечелил търга на 28.02.19 г.

 

заповед

 

 

01.03.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

обявление

 


 

22.02.2019 г.

 

ОБЯВА

за инвестиционно предложение

 

ОБЯВАУВЕДОМЛЕНИЕ

 

 


 

 

15.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

СЪОБЩЕНИЕ, ИСКАНЕИНФОРМАЦИЯ

 


 

 

29.01.2019 г.

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

списък

 


 

 

18.01.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Въз основа на Решение № 88 по Протокол № 6/07.09.2018 г. и Решение № 103 по Протокол № 8/23.11.2018 г. на Общински съвет Хитрино и съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг и Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, приети от Общински съвет – Хитрино, Община Хитрино обявява дата и час на отваряне на постъпилите оферти по процедура „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино” за отпускане на дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, а именно: извършване на реконструкция на вътрешен водопровод с. Каменяк, община Хитрино, и реконструкция на ул. „Мир”, участък: от км 0+000 до км 1+162, с. Каменяк, община Хитрино, както следва:

 

Дата на отваряне на офертите: 22.01.2019 г.

Час: 10:00 ч.

Място: Административна сграда на Община Хитрино с адрес с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45, заседателна зала, етаж II.

 

Съобщение

 

Избор на кредитна институция

 

 


 

 

13.12.2018 г.

 

„Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Хитрино”, за отпускане на дългосрочен заем при следните параметри и условия:

 

обява

Документацията изтегли ТУК

 

 

5.12.2018 г.

 

Решение за ЕО на програмата за управление на отпадъците на община Хитрино

 

19.10.2018 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

 

ОБЯВАУВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

16.11.2018 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

ОБЯВА, УВЕДОМЛЕНИЕ

 

13.11.2018 г.

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

ОБЯВАПУО ХИТРИНО 2015-2020 г.

 


 

06.11.2018 г.

 

 

Обявление

 


31.10.2018 г.

 

ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

 

ЗАПОВЕД

 

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛEЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 


 

22.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА "ПЕСТИЦИД" ЕООД

ОБЯВА

 


04.10.2018 г.

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, и Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, предстоящи за финансиране чрез поемане на общински дълг, кметът на Община Хитрино кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Хитрино на обществено обсъждане на предложение за поемане на дълг с цел финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност както следва:

1.: "Реконструкция на вътрешен водопровод  с.Каменяк, Община Хитрино"

2.  „ Реконструкция  на  Улица "Мир" участък: от км 0+000 до км 1+162  с. Каменяк. „

2. Размер на дълга –  до 2 500 000 /  два милиона и петстотин хиляди/ лева.

3. Вид на дълга       – дългосрочен дълг

4. Срок на кредита: - 12 години

5. Лихвен процент – Максимален размер на годишния лихвения процент по кредита (възнаградителна лихва)– не повече от 2,5% годишно;

6. Срок на усвояване:

6.1 Многократно в рамките на 12 месечен гратисен период.

7. Начин на погасяване на главницата:

7.1. На равни тримесечни  вноски

8. Начин на погасяване на лихвите

8.1  Ежемесечни  вноски.

9. Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Хитрино, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Хитрино съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Хитрино.

10. Други условия:

- без такса за управление;

- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

- без такси за предсрочно погасяване на кредита;

Обсъждането ще се проведе на 17.10.2018г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хитрино.

 


 

04.10.2018 г.

 

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Хитрино съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО (ОУПОХ) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Хитрино.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8.00 до 17,00 часа в сградата на Община Хитрино, стая 304 считано от 04.10.2018г. до 18.10.2018г. Общественото обсъждане ще се проведе на 18.10.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Хитрино.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Хитрино се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

Текстовите и графичните материали на ОУПОХ може да видите тук . . . . . . .

 

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-ТОМ I-1

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хитрино-TOM I-1

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОХ-Културно наследство-ТОМ II

 

ТОМ I-1 ТОМ II

 

14.09.2018 г.

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „АКАЦИЯ ТРЕЙД” ЕООД ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ С. ХИТРИНО, ОБЩ.ХИТРИНО“

Oбява, Приложение


 


 

21.06.2018 г.

Обява за инвестиционно намерение : Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци

ОБЯВАУВЕДОМЛЕНИЕСКИЦА

 

 


 

 

28.05.2018 г.

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен

oбява; документи

 


 

15.05.2018 г.

Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино

 


 

10.05.2018 г.

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

документи

 


 

03.05.2018 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИТРИНО

Приложение

 


 

19.04.2018 г.

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

документи


 

13.04.2018 г.

Кампания за пролетно хигиенизиране

на населените места на територията на Община Хитрино

Заповед

 


 

 

ОБЯВА

за инвестиционно намерение

на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ"ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА"

ОбяваУведомлениеПриложение

 

 

16.03.2018 г.

 

Конкурс за социален работник по Проект " Приеми ме 2015 "

 

документи

 


 

14.03.2018 г.

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДП НКЖИ ЗА “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ - ВАРНА”

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

О Б Я В Я В А

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за “Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна”.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е качена на официалния сайт на община Хитрино.

Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на община Хитрино всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа за периода от 14.03.2018г. до 28.03.2018г.

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Приложение

 

 

07.03.2018 г.

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., поел. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий" № 17-19          ЕИК 831661388

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“.

ОБЯВАИНФОРМАЦИЯ, prilogenia

26.02.2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

отчет

 

23.02.2018 г.

Обява - публичен търг с явно наддаване

обява

 

19.02.2018 г.

Конкурс за длъжност "юрисконсулт" - протокол 2

протокол

 

13.02.2018 г.

Съобщение до Белин Демирев Желязков

съобщение

 

06.02.2018 г.

Съобщение до Белин Желязков, с. Трем

съобщение

 

02.02.2018 г.

Протокол с допуснатите до интервю кандидати за длъжността "Юрисконсулт"

протокол

 

23.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към  СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.

Оферти могат да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 31.01.2018 г., на вниманието на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник – кмет на община Хитрино.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТИ

РЕШЕНИЕ

 

22.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Хитрино

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

(ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

СъобщениеДоклад.

 

19.01.2018 г.

Протокол за допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт

 

28.12.2017 г.

Обявление за юрисконсулт

обявление

 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./

Ахмед Ниязи Ахмед съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Изграждане на Предприятие за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино

За контакти: Ахмед Ниязи Ахмед

Адрес: Област Шумен, община Хитрино с. Тимарево, , ул.  „Панайот Волов” № 2, Тел: +359899625854

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Хитрино

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в община Хитрино,кметство на с.Тимарево и на посочения адрес и/или в РИОСВ – Шумен

Информация

 

07.12.2017 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба

за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Ахмед Ниязи Ахмед, с.Тимарево общ.с.Хитрино, тел:+359899625854

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ЧИ на

ПУП / ПЗ за УПИ V кв.№9 "Долен стопански двор" с.Тимарево общ.с.Хитрино

Уведомление

 

01. 12. 2017 г.

Допълнителна информация за инвестиционен проект „Открит добив на строителни материали - варовици от находище „Хитрино 4“, землище с. Сливак, Община Хитрино, с концесионна площ 94 243 m2".

Приложение

 

21.11.2017 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

С Ъ О Б Щ А В А

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

“Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна”

Възстановяването на проектните параметри на жп линия Русе - Варна е наложително, тъй като настоящото състояние на инфраструктурните съоръжения по този железопътен участък създават затруднения за регионалния и националния жп транспорт. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за подобряване на техническите параметри и повишаване на скоростите на движение по железопътното трасе и оттам до съкращаване на времепътуването. Това ще създаде условия за оптимално комбиниране и интегриране на различни модели на транспорт, оптимизиране на капацитета и ефикасността на съществуващите железни пътища. Това също е насочено към посрещане на новите предизвикателства, тъй като последните предвиждания, показват значително нарастване на трафика, обслужван от линията.

Инвестиционното предложение се отнася за обект, разположен на територията на областите: Русе, Разград, Шумен и Варна съответно в общините: Русе и Ветово; Разград и Самуил; Венец, Хитрино, Шумен, Каспичан и Варна, Ветрино, Провадия, Аврен, Белослав и Девня.

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Уведомление

 

31 октомври 2017 г.

Граници на районите за организирано сметосъбиране, вид на услугите и честота на сметоизвозване  - заповед

 

 

 

 

08.11.2017 г.

 

ОБЯВА

до заинтересованите страни

на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ, бр.25 от 2003 г., изм. и доп.),

"ЕКАНИ" АД съобщава на засегнатото хаселение, че има следното инвестиционно предложение: Увеличаване капацитета ха кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне 3000 броя говеда в парцел II и IV, кв.5 и парцел III и VII, кв,6 по плана на "Стопански двор" на с. Трем, община Хитрино

За контакти: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

Писмени становища и възражения се приемат в срокн от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2, в община Хитрино, кметство с.Трем, на посочения адрес и/или в РИОСВ - Шумен.

 

ОБЯВА

до заинтересованите страни

на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ, бр.25 от 2003 г., изм. и доп.),

"ЕКАНИ" АД съобщава на засегнатото хаселение, че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад в ПИ №300021 с площ 15,297 дка и НТП: "Стопански двор" В землището на с. Трем, община Хитрино

За контакти: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

Писмени становища и възражения се приемат в срокн от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2, в община Хитрино, кметство с.Трем, на посочения адрес и/или в РИОСВ - Шумен.

 

06.11.2017 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Община Хитрино, област Шумен

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Хитрино, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 20.11.2017 г.

Писмени становища и мнения се приемат в "Деловодство" на Община Хитрино, 9780 с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45 или на еmail:kmet@hitrino.org

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Хитрино“ може да видите в "Деловодството" на общината Хитрино и тук.

 

31 октомври 2017 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон за контакти: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Има следното инвестиционно намерение : Увеличаване капацитета на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне до 3000 говеда.

В поземлен имот с : парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино

В землището на град/село: с.Трем , община Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино или на посочения адрес.

Уведомление

 

25 октомври 2017 г.

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ ЕКАНИ“ АД, : Област Шумен, община Хитрино с. Трем, ул. „Аврора” № 50

Телефон за контакти: 0888860856; е-mail: ekani @abv..bg

Има следното инвестиционно намерение : Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад.

В поземлен имот с : ПИ 300021 в землището на с. Трем с площ от 15 297 кв.м.

В землището на град/село: с.Трем , община Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино или на посочения адрес.

Приложение

 

27 октомври 2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ № 45, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 06.11.2017 г., на вниманието на Ахмед Мехмед Ахмед – Заместник – кмет на община Хитрино.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФЕРТИ

РЕШЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Във връзка с кандидатстване на Читалище „Пробуда 1929“, с. Хитрино с проектно предложение „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи.

Oфертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (Приложение № 2).

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – с. Хитрино, ул. „Христо Ботев” № 1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 03.11.2017 г., на вниманието на – Десислав Десподов - Председател на читалищното настоятелство.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на община Хитрино с проектно предложение „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на чл. 29, ал. 15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

- Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения за 1м/л - диаметър в мм: DN160 - -вид на почвата: земна;

документация

ОФЕРТИ

РЕШЕНИЕ

 

 

Обява за търг с явно наддаване

обява

 

ПОКАНА

Сдружение с нестопанска цел “Местна Инициативна Група Лозница -Самуил-Хитрино”, със седалище и адрес: ”, гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 19 , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 16.08.2017 година от 10ч. на адрес: гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 21, при следния дневен ред:

1. Приеманe на нови членове на Сдружението;

2. Освобождоване на членове от Сдружението;

3. Приемане на стратегия по подхода ВОМР;

4. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.

 

 

 

ОБЯВА за публично обсъждане - газопровод "Южен поток"

ОБЯВИ за продажби.pdf

ОБЯВИ за продажби на общински имоти.pdf

Списък на недвижими имоти, подлежащи на продажба при проявен интерес.pdf

 

ПОКАНА

 

Сдружение с нестопанска цел “Местна Инициативна Група Лозница -Самуил-Хитрино”, със седалище и адрес: ”, гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 19 , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 16.08.2017 година от 10ч. на адрес: гр.Лозница, улица “ Дружба ” № 21, при следния дневен ред:

 

1. Приеманe на нови членове на Сдружението;

 

2. Освобождоване на членове от Сдружението;

 

3. Приемане на стратегия по подхода ВОМР;

 

4. разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди общото събрание. За регистрацията си членовете трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете трябва да представят и писмено пълномощно.